Καταστατικό του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


1. ΤΙΤΛΟΣ

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου στο Όσλο

2. ΕΔΡΑ

Έδρα του συλλόγου είναι το Όσλο Νορβηγίας

3. ΣΚΟΠΟΣ

 • Η λειτουργία του Ελληνικού σχολείου στο Όσλο
 • Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και το Ελληνικό σχολείο
 • Η συγκέντρωση πόρων για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού σχολείου στο Όσλο
 • Η ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην έδρα λειτουργίας του συλλόγου
 • Η προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην έδρα λειτουργίας του συλλόγου
 • Η συνεργασία με άλλες κοινότητες, συλλόγους και φορείς της ομογένειας σε θέματα Ελληνικής ιστορίας, γλώσσας και πολιτισμού.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αριθμό οργανισμού 997 819 896 στα μητρώα του Brønnøysund.

Προβλέπονται τα παρακάτω όργανα

 • Η Γενική Συνέλευση
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 • Η Εφορευτική Επιτροπή
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή
 • Η Επιτροπή Διοίκησης Σχολικής Μονάδας
 • Η Επιτροπή Εκδηλώσεων
 • Η Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όλες οι επιτροπές αναφέρουν στη γενική συνέλευση

5. ΠΟΡΟΙ

 • Συνδρομές των μελών και δικαιώματα εγγραφών ανα κατηγορία μελών, όπως καθορίζονται από τη γενική συνέλευση με βάση τον προϋπολογισμό της νέας σχολικής χρονιάς
 • Δίδακτρα φοίτησης στο ελληνικό σχολείο όπως καθορίζεται από τη γενική συνέλευση με βάση τον προϋπολογισμό της νέας σχολικής χρονιάς.
 • Οικονομικές ενισχύσεις από τις Ελληνικές και Νορβηγικές αρχές
 • Δωρεές από ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του συλλόγου όσον αφορά τη διαχείριση της δωρεάς
 • Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και επικυρώνονται από (έκτακτη) γενική συνέλευση
 • Έσοδα από εκδηλώσεις και λαχειοφόρους αγορές που οργανώνει ο σύλλογος.

6. ΜΕΛΗ

Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη του συλλόγου χωρίζονται σε Τακτικά και Αρωγά.

 • Τακτικά μέλη: αυτοδικαίως οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες μαθητών προσχολικής (4-6 ετών) και σχολικής ηλικίας του ελληνικού σχολείου στο Όσλο
 • Αρωγά μέλη: όσα δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες, αλλά επιθυμούν να βοηθήσουν ενεργά στην επιτυχία του συλλόγου

Αμεταβίβαστο

H ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Δικαιώματα Μελών

Όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου και να παρίστανται στις συνελεύσεις και τις εκδηλώσεις του
 • Να υποβάλλουν προτάσεις, να παίρνουν το λόγο και να τοποθετούνται σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνελεύσεων.

Δικαίωμα Ψήφου και Εκλογής

Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη με τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δύο γονείς, εφόσον είναι μέλη. Τα μέλη ψηφίζουν μόνο για τον εαυτό τους.

Υποχρεώσεις Μελών

 • Να σέβονται τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου
 • Να τηρούν το καταστατικό του συλλόγου
 • Να καταβάλουν τη ετήσια συνδρομή όπως αυτή ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

Εγγραφή Μελών

Με ρητή, γραπτή ή ηλεκτρονική δήλωση τους η οποία επικυρώνεται από την καταβολή της προβλεπόμενης συνδρομής.

Αποχώρηση/Διαγραφή Μελών

Τα μέλη του συλλόγου αποχωρούν/διαγράφονται:

 • Με γραπτής αίτηση των ιδίων
 • Αυτοδικαίως για τα τακτικά μέλη μετά τη διακοπή της φοίτησης ή την αποφοίτηση του κηδεμονευόμενου τέκνου από το ελληνικό σχολείο στο Όσλο
 • Όταν τα μέλη αποδεδειγμένα ενεργούν αντίθετα στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συλλόγου

Η αίτηση διαγραφής επικυρώνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η επανεγγραφή διαγραμμένων μελών επιτρέπεται.

7. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου και συγκαλείται από το Δ.Σ. στις αρχές του σχολικού έτους το αργότερο μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Οι γενικές και έκτακτες συνελεύσεις διεξάγονται βάσει του παραρτήματος 1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη: τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, των υπεύθυνο οικονομικών και τον υπεύθυνο εκδηλώσεων. Τα μέλη του συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

Η λειτουργία του Δ.Σ. περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα 2.

Η Επιτροπή Διοίκησης Σχολικής Μονάδας

Η επιτροπή διοίκησης σχολικής μονάδας εκλέγεται από τη γενική συνέλευση και είναι πολυμελής, καθώς ο αριθμός των διδασκόντων μπορεί να διαφέρει ανά έτος. Την επιτροπή διευθύνει ο/η προϊστάμενος του σχολείου. Προϊστάμενος ορίζεται ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός, εφόσον το επιθυμεί. Την επιτροπή στελεχώνουν το διδακτικό προσωπικό, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και δύο εκλεγμένα μέλη.

Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι:

 • Να παρέχει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές δομές και αναλώσιμα στο διδακτικό προσωπικό
 • Η εκπόνηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. Ο κανονισμός του σχολείου επικυρώνεται από το Συντονιστή εκπαίδευσης
 • Να μεριμνά για τη στελέχωση του Ελληνικού Σχολείου ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό όπως ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου
 • Διαχειρίζεται τις εγγραφές και διατηρεί το μητρώο μαθητών
 • Η διατήρηση Εξεταστικού Κέντρου Ελληνομάθειας και η διεξαγωγή των εξετάσεων ελληνομάθειας.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση και είναι διμελής. Παραλαμβάνει τα οικονομικά από το απερχόμενο Δ.Σ. και διεξάγει τον οικονομικό έλεγχο του συλλόγου και υποβάλλει γραπτή έκθεση.

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως τακτικά μέλη.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η εφορευτική επιτροπή είναι διμελής και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με ανάταση χεριών. Η θητεία της ξεκινάει από τη γενική συνέλευση και λήγει πριν τη διεξαγωγή της επόμενης γενικής συνέλευσης. Τα καθήκοντα τις εφορευτικής επιτροπής είναι τα εξής:

 • Να διεξάγει τις εκλογές όπως ορίζονται από το καταστατικό
 • Να συλλέξει και να υποβάλλει προτάσεις μελών για τη στελέχωση των οργάνων του συλλόγου για την επόμενη γενική συνέλευση.

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως τακτικά μέλη.

Επιτροπή Εκδηλώσεων

Η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων του συλλόγου και διευθύνεται από τον υπεύθυνο εκδηλώσεων του Δ.Σ. και ο αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

 • Διατηρεί και ενημερώνει την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου
 • Διατηρεί τις λίστες ηλεκτρονικών διευθύνσεων του συλλόγου και του σχολείου
 • Υποστηρίζει την επιτροπή εκπαίδευσης σε θέματα ηλεκτρονικών υποδομών και μέσων διδασκαλίας.

8. ΕΚΛΟΓΕΣ

 • Οι εκλογές για το Δ.Σ. και τις προβλεπόμενες επιτροπές διεξάγονται από τη νέα εφορευτική επιτροπή
 • Η απερχόμενη εφορευτική επιτροπή παραδίδει τα ψηφοδέλτια με τις υποβεβλημένες υποψηφιότητες. Τα ψηφοδέλτια μπορούν να διευρυνθούν με υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην γενική συνέλευση
 • Η ψηφοφορία πραγματοποιείται με κοινό ψηφοδέλτιο και είναι κρυφή
 • Δικαίωμα εκλογής έχουν τα τακτικά μέλη με τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις
 • Η επικύρωση των εκλεγμένων γίνεται κατά σειρά σταυρών προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας όλοι οι εκλεγμένοι παρευρίσκονται στη συστατική συνέλευση του Δ.Σ., όπου η ισοψηφία επιλύνεται με συμφωνία και αν αυτή δεν υφίσταται, με κλήρωση
 • Έγκυρα ψηφοδέλτια είναι αυτά με έως 5 σταυρούς για τους υποψήφιους του Δ.Σ. και έως 2 σταυρούς για κάθε μία από τις επιτροπές. Η εγκυρότητα ενός ψηφοδελτίου κρίνεται ξεχωριστά για το Δ.Σ. και κάθε επιτροπή
 • Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παραδίδονται στο προεδρείο της γενικής συνέλευσης και ανακοινώνονται πριν τη λήξη της
 • Μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων για το Δ.Σ. ή τις επιτροπές ακυρώνει τις εκλογές και απαιτείται νέα γενική συνέλευση.

9. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Εγκεκριμένο και ψηφισμένο κάτω από δημοκρατικές διαδικασίες, το καταστατικό του Συλλόγου είναι σεβαστό και απαραβίαστο τόσο από τα μέλη όσο και από το Δ.Σ. του Συλλόγου
 • Τροποποιήσεις επί των άρθρων του καταστατικού υποβάλλονται και εγκρίνονται στη γενική συνέλευση
 • Τροποποιήσεις απαιτούν έγκριση από τα 2/3 των τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση.

10. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος φέρει στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει κυκλικά την επωνυμία "Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού σχολείου στο Όσλο" και στο μέσο το έτος ίδρυσης.

11.  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από γενική ή έκτακτη συνέλευση των τακτικών μελών με πλειοψηφία 2/3 μέσα σε διάστημα δύο μηνών.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου για την περιουσία του αποφασίζει με απλή πλειοψηφία η τελευταία Γενική Συνέλευση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ψηφίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2016 στο Όσλο της Νορβηγίας

στην Καταστατική Συνέλευση του

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου στο Όσλο

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Διαδικαστικα Θεματα Γενικης Συνελευσης

Η γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση ανακοινώνεται από το Δ.Σ. γραπτά προς όλα τα μέλη με ελάχιστη προθεσμία δύο εβδομάδων. Θέματα προς συζήτηση υποβάλλονται γραπτά προς το Δ.Σ. το αργότερο μία εβδομάδα πριν τη γενική συνέλευση. Θεματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αναβάλλονται για την επόμενη συνέλευση.

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται με προθεσμία τουλάχιστον δύο εβδομάδων από το Δ.Σ. ή κατόπιν γραπτής αίτησης 1/3 των τακτικών μελών ή 1/3 των εκπροσωπούμενων μαθητών του σχολείου.

Τη γενική ή έκτακτη συνέλευση διεξάγει πρόεδρος και γραμματέας που εκλέγονται με ανάταση χεριών κατά την έναρξη τους.

Για την πραγματοποίηση γενικής/έκτακτης συνέλευσης απαιτείται συμμετοχή 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή 1/4 των εκπροσωπούμενων μαθητών του ελληνικού σχολείου.

Όλες οι προτάσεις, πέραν από τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού, εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου της συνέλευσης προσμετράται διπλά.

Ημερησια διαταξη εκλογοαπολογιστικΗς συνελευσης:

 • Εκλογή προέδρου και γραμματέα γενική συνέλευσης με ανάταση χεριών
 • Έγκριση πρόσκλησης και ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης
 • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής με ανάταση χεριών
 • Διεξαγωγή εκλογής Δ.Σ. και επιτροπών
 • Έγκριση απολογισμού απερχόμενου συμβουλίου
 • Έγκριση ισολογισμού απερχόμενης περιόδου
 • Έγκριση προϋπολογισμού προσεχούς περιόδου
 • Ορισμός ετήσιας συνδρομής μελών και σχολικού λειτουργικού κόστους
 • Επεξεργασία υποβληθέντων θεμάτων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τροπος Λειτουργίας Δ.Σ.

A.   Κανόνες λειτουργίας

 1. Το Δ.Σ. συγκροτείται εντός δύο (2) εβδομάδων από την ετήσια γενική συνέλευση, ενημερώνει το σώμα και παραλαμβάνει τον φάκελο οικονομικών
 2. Το Δ.Σ. είναι ένα συλλογικό όργανο που λειτουργεί με βάσει το καταστατικό του συλλόγου και τις αποφάσεις των συνελεύσεων
 3. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο όπου χρειάζεται
 4. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δυο από τα μέλη του Δ.Σ.
 5. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον 3 τακτικά μέλη
 6. Η ατζέντα των συνελεύσεων του Δ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα και αναπροσαρμόζεται κατά την έναρξη της συνέλευσης
 7. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ. Οι αποφάσεις ειναι σεβαστές και υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του
 8. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου
 9. Στις συνεδριάσεις δύναται να λάβουν μέρος κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. ή προσωπικής επιθυμίας οι εκπαιδευτικοί του ελληνικού σχολείου, μέλη του συλλόγου και εξωτερικοί παράγοντες ως εισηγητές θεμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου
 10. Μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα δε συμμετεχει σε 3 διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται παραιτημένο, ενημερώνεται και στη θέση του μπαίνει ένα από τα αναπληρωματικά μέλη
 11. Το Δ.Σ. υποχρεούται να διατηρεί πρακτικά των συνελεύσεων και να ενημερώνει εγγράφως τα μέλη για όλα τα θέματα που αφορούν το Σχολείο
 12. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. καθορίζεται η εκτιμώμενη ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης
 13. Το κάθε μέλος του Δ.Σ. ειναι υπεύθυνο και υπόλογο απέναντι στο υπόλοιπο Δ.Σ.
 14. Το Δ.Σ. ειναι συλλογικά υπεύθυνο και υπόλογο απέναντι στη Γενική Συνέλευση των μελών.

B.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Β.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Συγκαλεί τις συνελεύσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει μαζί με τον γραμματέα την ημερήσια διάταξη
 • Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 • Συντονίζει τις δραστηριότητες του Δ.Σ.
 • Συνυπογράφει με τον Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα που έχουν σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου
 • Συνυπογράφει με τον υπεύθυνο οικονομικών εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.

Β.2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Εκπροσωπεί το Δ.Σ. στην Επιτροπή διοίκησης σχολικής μονάδας
 • Αναπληρώνει τον πρόεδρο, οταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητές του.

Β.3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνελεύεσεων του Δ.Σ.
 • Συντάσσει τα πρακτικά των συνελεύσεων, τα οποία κοινοποιεί στα μέλη του Δ.Σ. και μεριμνά για την συνυπογραφή τους. Η υπογραφή δύναται να είναι και ηλεκτρονική. Τα πρακτικά αναρτώνται και είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη, λαμβάνωντας υπόψη τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων
 • Διεξάγει την αλληλογραφία του συλλόγου και διατηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων/ εξερχομένων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο
 • Διατηρεί το μητρώο μελών
 • Διατηρεί πρακτικά γενικών συνελεύσεων. 

Β.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών
 • Έχει την πρόσβαση στον εταιρικό δικτυακό τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου
 • Τηρεί τα βιβλία Εσόδων/Εξόδων και παραστατικά πληρωμών σε ηλεκτρονική μορφή
 • Συντάσει τον οικονομικό απολογισμό της χρονιάς και τον υποβάλλει προς θεώρηση στην ελεγκτική επιτροπή μαζί με την ανακοίνωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης
 • Συντάσει τον προϋπολογισμό για την επόμενη σχολική χρονιά και προτείνει την ετήσια συνδρομή
 • Παρουσιάζει τριμηνιαίο απολογισμό στις τακτικές συνελεύσεις του Δ.Σ.
 • Αποδίδει ηλεκτρονικά εντάλματα πληρωμής έως 1000ΝΟΚ. Για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται και η έγκριση του προέδρου
 • Καταθέτει στην τράπεζα κάθε ποσό άνω των 1000ΝΟΚ

Β.5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • Συντάσει το πρόγραμμα εκδηλώσεων σε συνεργασία με την επιτροπή εκπαίδευσης και άλλους φορείς
 • Συντονίζει την οργάνωση των εκδηλώσεων του συλλόγου
 • Ενεργοποιεί τα μέλη του συλλόγου στην οργάνωση των εκδηλώσεων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Καταστατικό του Συλλόγου χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (PDF).

Καταστατικό Συλλόγου 2016 pdf icon trans 14x14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για το Ελληνικό Σχολείο του Όσλο (ΤΕΓ Όσλο):

 • Τηλέφωνο εκπαιδευτικού:      +47 40 567 467

Για το Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης:

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΓΕΝΙΚΑ Καταστατικό του Συλλόγου